ආසිරි ලයිෆ් රක්ෂණ සැලසුම

ජීවිත ආවරණයක් සහ රෝහල්ගත වීමේ ප‍්‍රතිලාභ බිල් ආවරණයක් සහිත සමූහ ජීවිත රක්ෂණ සැලසුමක් ලෙස මෙය නිර්මාණය කර ඇත. මෙම සේවාව ආසිරි රෝහලට අයත් සියලූම රෝහල්වල නේවාසික සහ අනේවාසික රෝගීන් සහ ආසිරි රෝහලෙ හි චැනලින්, සුවතා මධ්‍යස්ථාන, රසායනාගාර, ඖෂධසැල් භාවිතා කරන/ භාවිතා කළ සහ ලියාපදිංචි වූ ගනුදෙනුකරුවන් මෙන්ම ආසිරි රෝහල විසින් පහත සඳහන් ඒකක ඔස්සේ සපයනු ලබන සේවාවන් සඳහා මුදල් අය කරනු ලැබූ  ඕනෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා අදාල වේ

 • නේවාසික රෝගීන් සහ එක් දින ක‍්‍රියාපටිපාටි
 • චැනලින් සහ උපදේශනය
 • රසායනාගාර සේවා
 • සුවතා මධ්‍යස්ථාන
 • ඖෂධ සැල්
 • ආසිරි Amazing care

ආසිරි රෝහල් ජීවිත රක්ෂණාවරණයේ විශේෂාංග

 • රක්ෂණ ඔප්පුවේ කාල සීමාව අවුරුදු 05 සඳහාය – වාර්ෂිකව සමාලෝචනය කළ හැකිය.
 • ආවරණයක් මාසික පදනමක් මත නිකුත් කෙරේ.
 • සොෆ්ට්ලොජික් සමාගමට නියමිත ජීවිත වාරික හිමිකම ලද පසුව එළැඹෙන මස සිට ජීවිතාවරණය බලාත්මක වේ.

සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා නිර්ණායක

 • ඇතුලත් වීමේ අවම වයස – අවුරුදු 19 (නිවැරදි වයස)
 • ඇතුලත් වීමේ උපරිම වයස – අවුරුදු 65 (ඊළඟ උපන්දිනයට වයස)
 • ආවරණය අවසන් වන වයස – අවුරුදු 70 (නිවැරදි උපන්දිනය)

රක්ෂණ ඔප්පු ලියවිල්ල

රක්ෂණ ඔප්පු ලියවිල්ල බැලීමට මෙතැන Click Here

කණ්ඩායම් ජීවිත රක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති 
ලේඛනය බැලීම සඳහා Click Here

 


විමසන්න

Title*
නම*
දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

*සියලුම අවකාශයන් අවශ්‍ය වේ.