සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් කණ්ඩායම් ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම

සොෆ්ට්ලොජික් ජීවිත සමූහ ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම යනු සමස්ත සේවකයින් සමූහයක් තනි කොන්ත‍්‍රාත්තුවක් මගින් ආවරණය වන පරිදි සකස් කරන ලද ජීවිත රක්ෂණයකි. මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන්, රක්ෂණ ඔප්පු හිමිකරු සේවා යෝජකයා වන අතර සමූහයට අයත් සේවකයින් බලාපොරොත්තු නොවන ආපදාවන් ඛේදවාචකයන්ගෙන් මෙම රක්ෂණය මගින් ආවරණය කරයි. මෙය අඩු වාරික ගණනකින් යුක්ත වන අතර මෙය අපගේ ආයතනික සේවාදායකයින් සුරක්ෂිතව සිටින බව සහතික කරන කදිම සැලසුමකි.

විමසන්න

Title*
නම*
දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

*සියලුම අවකාශයන් අවශ්‍ය වේ.