நிறுவன முகாமைத்துவம்

Personal Image

இந்து ஆட்டிகல

துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

Personal Image

திலங்க கிரிபோருவா

ஈவிபி / தலைமை நிறுவன சேவைகள் அதிகாரி

Personal Image

அமல் தர்மபிரிய

ஈவிபி / தலைமை தகவல் அதிகாரி

Personal Image

சுரங்க வடுகே

ஈவிபி / தலைமை ஆயுள் கணிப்பு அதிகாரி

Personal Image

பியுமல் விக்ரமசிங்க

ஈவிபி / ஆல்டெர்னட் சேனல்

Personal Image

நுவான் விதானகே

EVP/ தலைமை நிதி அதிகாரி

Personal Image

பிரணம பெரேரா

ஈவிபி / தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி

Personal Image

இந்திக பமுனுசிங்க

EVP/ தலைமை மனித வள அதிகாரி

Personal Image

ருவந்த அருக்வட்ட

EVP/ தலைமை தணிக்கை மற்றும் இணக்க அதிகாரி

Personal Image

சாரங்க விஜயரத்ன

EVP/ தலைமை டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு அதிகாரி

Personal Image

ருஷிகா பெமுனுகே

விபி / இடர் முகாமை

Personal Image

Chamindri Pilimatalauwe

VP/Head of Marketing