நிறுவன முகாமைத்துவம்

Personal Image

இந்து ஆட்டிகல

துணை தலைமை நிர்வாக அதிகாரி

Personal Image

திலங்க கிரிபோருவா

ஈவிபி / தலைமை நிறுவன சேவைகள் அதிகாரி

Personal Image

அமல் தர்மபிரிய

ஈவிபி / தலைமை தகவல் அதிகாரி

Personal Image

சுரங்க வடுகே

ஈவிபி / தலைமை ஆயுள் கணிப்பு அதிகாரி

Personal Image

பியுமல் விக்ரமசிங்க

ஈவிபி / ஆல்டெர்னட் சேனல்

Personal Image

நுவான் விதானகே

எஸ்விபி / தலைமை நிதி அதிகாரி

Personal Image

பிரணம பெரேரா

ஈவிபி / தலைமை தொழில்நுட்ப அதிகாரி

Personal Image

இந்திக பமுனுசிங்க

வி.பி / மனிதவளத் தலைவர்

Personal Image

ருவந்த அருக்வட்ட

வி.பி / உள்ளக கணக்காய்வுத் தலைவர்

Personal Image

சாரங்க விஜயரத்ன

தலைமை டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு அதிகாரி

Personal Image

கவி ராஜபக்ஷ

விபி /சந்தைப்படுத்தல்

Personal Image

ருஷிகா பெமுனுகே

விபி / இடர் முகாமை