பணிப்பாளர் சபை

Personal Image

திரு அசோக் பத்திரகே

தலைவர்

Personal Image

திரு சுஜீவ ராஜபக்ஷ

துணைத் தலைவர் / சிரேஷ்ட சுதந்திர இயக்குனர்

Personal Image

திரு இஃப்திகார் அஹமட்

நிர்வாக இயக்குனர்

Personal Image

திரு. சுலா ஹெட்டியாராச்சி

நிறைவேற்று இயக்குனர்

Personal Image

திரு ரே அபேவர்தன

இயக்குனர்

Personal Image

திரு ஹரேஷ் கைமல்

இயக்குனர்

Personal Image

செல்வி பெர்னாண்டா லிமா

இயக்குனர்

Personal Image

திரு ரேமண்ட் ஸ்னைடர்ஸ்

இயக்குனர்

Personal Image

திரு விஸ்வநாதமூர்த்தி கோவிந்தசாமி

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குனர்