விற்பனை முகாமைத்துவம்

Personal Image

சந்தமல் ஹெட்டியாராச்சி

சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் – தேசிய விநியோகம்

Personal Image

கபில சூரியராச்சி

சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் – தேசிய விநியோகம்

Personal Image

உபுல் ஜயசேகர

பொது முகாமையாளர் – ஆயுள் விற்பனை

Personal Image

சுசில் அதபத்து

துணை பொது முகாமையாளர் – ஆயுள் விற்பனை

Personal Image

ஹிரான் குணவர்தன

துணை பொது முகாமையாளர் – வணிக மேம்பாடு

Personal Image

சுமித் ஜயவீரகே

உதவி பொது முகாமையாளர் - ஆயுள் விற்பனை

Personal Image

சமிந்த வீரக்கொடி

உதவி பொது முகாமையாளர் - ஆயுள் விற்பனை

Personal Image

விரங்க குணதிலக

உதவி பொது முகாமையாளர் – ஆயுள் விற்பனை

Personal Image

நிஹால் பெரேரா

உதவி பொது முகாமையாளர் – ஆயுள் விற்பனை