ආයතනික කළමනාකරණ මණ්ඩලය

Personal Image

ඉන්දු ආටිගල

නියෝජ්ය ප්රධාන විධායක නිලධාරී

Personal Image

තිලංක කිරිපෝරුව

EVP/ප‍්‍රධාන ආයතනික සේවා නිලධාරී

Personal Image

අමල් ධර්මප‍්‍රිය

EVP/ප‍්‍රධාන තොරතුරු නිලධාරී

Personal Image

සුරංග වඩුගේ

EVP/ප‍්‍රධාන ජීව ගණිතඥ (Acturial) නිලධාරී

Personal Image

පියුමාල් වික‍්‍රමසිංහ

විධායක උප සභාපති/ ප‍්‍රධාන බෙදාහැරීමේ නිලධාරී - Alternate Channel

Personal Image

නුවන් විතානගේ

EVP/ ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි

Personal Image

ප‍්‍රණාම පෙරේරා

EVP/ප‍්‍රධාන තාක්ෂණික නිලධාරී

Personal Image

ඉන්දික බමුණුසිංහ

EVP/ ප්‍රධාන මානව සම්පත් නිලධාරි

Personal Image

රුවන්ත අරුක්වත්ත

EVP/ ප්‍රධාන විගණන සහ අනුකූලතා නිලධාරි

Personal Image

සාරංග විජයරත්න

EVP/ ප්‍රධාන ඩිජිටල් නවෝත්පාදන නිලධාරි

Personal Image

රුෂිකා බෙමුනුගේ

ජ්යෙෂ්ඨ සභාපතිනි/ ප්‍රධාන අවදානම් (Risk) නිලධාරීනී