විකුණුම් කළමනාකරණ මණ්ඩලය

Personal Image

කපිල සූරියආරච්චි

ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි (Life Sales)

Personal Image

සඳමාල් හෙට්ටිආරච්චි

ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි (Life Sales)

Personal Image

සුසන්ත අබේතුංග

සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

ප‍්‍රියශාන්ත සිරිවර්ධන

සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

සෝම හෙට්ටිආරච්චි

සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

ලාල් හෙට්ටිගේ

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පාරිභෝගික සම්බන්ධතා සංවර්ධනය

Personal Image

හිරාන් ගුණවර්ධන

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුහුණු හා දැනුම සංවර්ධනය

Personal Image

සුසිල් අතපත්තු

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

විරංග ගුණතිලක

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

චමින්ද වීරකොඩි

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

ඩබ්ලිව්. එල්. ආර්. විජේසේකර

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

සුමිත් ජයවීරගේ

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

උපුල් ජයසේකර

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

නිශාන්ත බණ්ඩාර

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි