විකුණුම් කළමනාකරණ මණ්ඩලය

Personal Image

සඳමාල් හෙට්ටිආරච්චි

ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරී - බෙදාහැරීම් පරිනාමනය

Personal Image

රොෂාන් පීරිස්

ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාන්‍යාධිකාරී - ජාතික බෙදාහැරීම්

Personal Image

උපුල් ජයසේකර

සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

සුසිල් අතපත්තු

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

හිරාන් ගුණවර්ධන

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ව්‍යාපාර සංවර්ධන

Personal Image

චමින්ද වීරකොඩි

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

විරංග ගුණතිලක

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

නිහාල් පෙරේරා

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී - ජීවිත අලෙවි

Personal Image

නිශාන්ත බණ්ඩාර

සමාන්යාධිකාරී

Personal Image

ලක්ශ්මන් පීරිස්

නියෝජ්ය සාමාන්යාධිකාරී

Personal Image

චමින්ද දිසානායක

අලෙවි කළමනාකරු