අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Personal Image

අශෝක් පතිරගේ

සභාපති

Personal Image

ඉෆ්තිකාර් අහමඞ්

කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

හරේෂ් කයිමාල්

අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

ෆර්නැන්ඩා ලීමා

අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

රයිමන්ඩ් ස්නයිඩර්ස්

අධ්‍යක්ෂ

Personal Image

විශ්වනාතමූර්ති ගෝවින්දසාමි

විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ