සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභ

පවුල් සෞඛ්‍ය සුපිරි ප‍්‍රතිලාභය

රුපියල් 100,000 සිට රුපියල් 1,000,000 දක්වා වාර්ෂික ප‍්‍රතිලාභය සමඟ රෝහල් බිල්පත ප‍්‍රතිපූරණය කිරීමේ ප‍්‍රතිලාභයක් හිමි වේ.


පවුල් සෞඛ්‍ය සුපිරි ප‍්‍රතිලාභය + විදේශ සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිකාර

රුපියල් 100,000 සිට රුපියල් 1,000,000 දක්වා වූ වාර්ෂික ප‍්‍රතිලාභයක් සහිත රක්ෂණ ඔප්පු මගින් ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ සිදු කරනු ලබන රෝහල් ගත කිරීමේ වියදම් ආවරණය කරනු ලබන අතර රක්ෂණ ඔප්පු ප‍්‍රතිපත්ති මඟින් වාර්ෂිකව රුපියල් 2,000,000 සිට රුපියල් 10,000,000 දක්වා වාර්ෂික ප‍්‍රතිලාභයක් සහිත රක්ෂණ ඔප්පු මගින් ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව සහ මැලේසියාව යන රටවල සිදු කරනු ලබන රෝහල් ගත කිරීමේ වියදම් ආවරණය කරනු ඇත.


ප‍්‍රධාන සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභය

ආවරණ පරාසය – ශ‍්‍රී ලංකාව තුළ පමණක් සිදු කරන රුපියල් 1,000,000 දක්වා වූ ප‍්‍රතිකාර

රුපියල් 2,000,000 සිට –

  • විකල්පය – ශ‍්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, සිංගප්පූරුව, මැලේසියාව සහ තායිලන්තය
  • විකල්ප 2 – ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ කැනඩාව හැර ලොව පුරා

ප‍්‍රධාන ප‍්‍රතිලාභ

  • නේවාසික රෝගීන් සඳහා වන ආවරණය (දැඩි සත්කාර ඒකකය ඇතුළුව රෝහල් කාමර ගාස්තු)
  • ශල්‍යකර්මයකදී ආවරණය (ශල්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ, නිර්වින්දන වෛද්‍යවරුන්ගේ සහ ශල්‍යාගාර ගාස්තු)
  • විවිධ වියදම් ආවරණය (උපදේශන ගාස්තු + ඖෂධ, පරීක්ෂණ සහ උපකරණ ගාස්තු)
  • ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු වරට අද්විතීය අසමසම ප‍්‍රතිලාභ 5ක්

01st Time in Sri Lanka 05 Unique unmatchable Benefits


විමසන්න

Title*
නම*
දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

*සියලුම අවකාශයන් අවශ්‍ය වේ.

අපට ඇමතුමක් දෙන්න

1312

24/7 අපි ඔබ වෙනුවෙන් මෙහි සිටින්නෙමු