සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ළමා ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ළමා ජීවිත රක්ෂණ සැලසුමේදී දරුවා ප‍්‍රතිලාභියා ලෙස නම් කරන අතරතුර සැලසුම් කාල සීමාව තුළ ජීවිත රක්ෂණාවරණයක් ලබා දෙයි. වාරිකය අවසන් වන විට, ජීවිත රක්ෂිතයාට එකතු කරන ලද බෝනස් දීමනාවක් සමඟ රක්ෂිත මුදල ද ලැබීමට පටන් ගනී (නැවත පැවරීමේ පදනම මත වාර්ෂිකව ප‍්‍රකාශයට පත් කෙරේ). වසර 10 කට වඩා වැඩි කාලයක් තිස්සේ ක‍්‍රියාත්මක වන රක්ෂණ ප‍්‍රතිපත්ති සඳහා අතිරේක බෝනස් දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ.

මාසික, කාර්තුමය, අර්ධ වාර්ෂික සහ වාර්ෂික වශයෙන් නිත්‍ය වරින් වර සිදු කරන ගෙවීම් මෙම රක්ෂණ ප‍්‍රතිපත්තිය යටතේ අදාළ වේ.

 • ඇතුළත් වීමේ අවම වයස අවුරුදු 18 (නිවැරදි උපන් දිනය)
 • ඇතුළත් වීමේ උපරිම වයස අවුරුදු 65 (ආසන්නතම උපන්දිනයට වයස)
 • රක්ෂණාවරණය අවසන් වන වයස අවුරුදු 70 (ආසන්නතම උපන්දිනයට වයස)

ළමා ජීවිත රක්ෂණ සැලසුම් ප‍්‍රතිලාභ පහත පරිදි වේ;

රක්ෂණ ඔප්පුවේ කාලසීමාව අවසානයේදී, දරුවාට අඛණ්ඩව වසර 5ක් සඳහා වසරකට 40% බැගින් රක්ෂිත මුදලින් 200% ක් ලැබීමට පටන් ගනු ඇත.

ළමා ජීවිත රක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභ ගෙවීමේ කාල සීමාව තුළ ජීවිත රක්ෂිතයා මරණයට පත් වුවොත්, ඉතිරි වසරවල ළමා ජීවිත රක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභය මෙන් දෙගුණයක් දරුවාට ලැබෙනු ඇත.


පහත දැක්වෙන පරිදි පාරිභෝගිකයාගේ රක්ෂණ අවශ්‍යතා අනුව විවිධ riders එකතු කිරීමෙන් මෙම රක්ෂණ සැලසුම සකස් කළ හැකිය;

 • අහඹු ජීවිත ප‍්‍රතිලාභය
 • හදිසි මරණ ප‍්‍රතිලාභය
 • පූර්ණ හා සදාකාලික අබලතා ප‍්‍රතිලාභ
 • සදාකාලික අර්ධ අබලතා ප‍්‍රතිලාභය
 • අසාධ්‍ය රෝග සුපිරි ආවරණයක් (රෝගාබාධයන් 36ක් ආවරණය කරයි)
 • කලත‍්‍රයාට වැළඳෙන අසාධ්‍ය රෝග සුපිරි ප‍්‍රතිලාභය (රෝගාබාධයන් 36ක් ආවරණය කරයි)
 • කලත‍්‍රයා ආවරණ ප‍්‍රතිලාභය
 • අවමංගල්‍ය වියදම් ප‍්‍රතිලාභය
 • වාරික ආරක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභය
 • රෝහල්ගත කිරීමකදී ප‍්‍රතිලාභය
 • පවුල් සෞඛ්‍ය සුපිරි ප‍්‍රතිලාභය
 • පවුල් සෞඛ්‍ය සුපිරි ප‍්‍රතිලාභය + විදේශ සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභය
 • ප‍්‍රධාන සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභය
 • පූර්ණ සහ සදාකාලික අබලතාවයකදී පවුලේ ආදායම මත ප‍්‍රතිලාභය
 • මරණයකදී පවුලේ ආදායම මත ප‍්‍රතිලාභය
 • වාර්ෂික වර්ධන ප‍්‍රතිලාභය

විමසන්න

Title*
නම*
දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

*සියලුම අවකාශයන් අවශ්‍ය වේ.