සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ලෙගසි රක්ෂණ සැලසුම

සොෆ්ට්ලොජික් ලයිෆ් ලෙගසි රක්ෂණ සැලසුම යනු රක්ෂිතයාගේ මුළු ආයු කාලය පුරාවට ආවරණය කරන රක්ෂණාවරණයකි. ඔබේ ජීවිතයේ විවිධ අවස්ථාවල පැමිණෙන අභියෝග වලට මුහුණ දී මෙහිලා අවශ්‍ය ජීවිත රක්ෂණ අවශ්‍යතා (ආරක්ෂාව) සපුරාලන ආකර්ෂණීය අංග කිහිපයක් එහි ඇත. තවද ඉහත සඳහන් කරුණු වලට අමතරව, සමාගමේ ආයෝජන ප‍්‍රතිලාභ මත පදනම්ව ඔබේ ආයෝජන (ඉතුරුම්) වලට අප උපරිම ප‍්‍රතිලාභ ලබා දෙන්නෙමු.

ලෙගසි සැලසුමෙහි විශේෂාංග

 • රක්ෂණාවරණයෙහි කාල සීමාව වසර 100 සහ රක්ෂිතයාගේ ආරම්භක වයස යන දෙකෙහි වෙනස වේ.
 • වාරික වර්ග දෙක වනුයේ එකවර හා නිරන්තර යන ආකාර වේ. 
 • නිත්‍ය වාරික ගෙවීම සඳහා ඔබට දින 30 ක සහන කාලයක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • උද්ධමන ආරක්ෂණ ප‍්‍රතිලාභය (Inflation guard) 5%, 7.5% හෝ 10%.

රක්ෂණ මුදල් කොටස් වශයෙන් ආපසු ගත හැක්කේ පහත සදහන් ආකාරයට වේ;

 • රක්ෂණ ඔප්පුව පළමු වසර 3 තුළ බලාත්මකව පැවතුණි නම් හා රක්ෂණ ඔප්පුව ගෙවීමේ කාල සීමාවේ පවතී නම් නිත්‍ය වාරික ගෙවීම් ඇති ඔප්පු සඳහා සෑම වසර 3 කට වරක්ම අරමුදලෙන් 25% ක් ආපසු ලබා ගත හැකිය.
 • ගෙවීම් කාලයෙන් පසු, අරමුදලින් 25% ක් උපරිම වශයෙන් දෙවරක් ආපසු ලබා ගත හැකි අතර, මෙම මුදල් ආපසු ගැනීමේදී අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක පරතරයක් තිබිය යුතුය.
 • එක් වරක් පමණක් වාරික ගෙවීම් කරන රක්ෂණ ඔප්පු සඳහා, පළමු වසර 3 තුළ රක්ෂණ ඔප්පුව බලාත්මක පැවතුණි නම් අරමුදලින් 25%ක් උපරිම වශයෙන් දෙවරක් ආපසු ලබා ගත හැකි අතර එම මුදල් ආපසු ගැනීමේදී අවම වශයෙන් අවුරුදු 3 ක පරතරයක් තිබිය යුතුය.

සුදුසුකම් ලැබීම සදහා නිරණායක

 • ඔබේ අවම වයස අවුරුදු 18 ක් විය යුතුයි (ආසන්නතම උපන් දිනට).
 • මේ සඳහා ඇතුළත් විය හැකි ඔබේ උපරිම වයස අවුරුදු 70 කි (ආසන්නතම උපන් දිනට).
 • රක්ෂණාවරණය අවසන් වන වයස අවුරුදු 100. (නිශ්චිත වයස) – මූලික ආවරණය සදහා පමණි.

පහත දැක්වෙන අතිරේක (rider) ආවරණ මෙම සැලසුම සමඟ ඔබට පිරිනැමේ

 • අතිරේක ජීවිත ප‍්‍රතිලාභය
 • අහඹු (හදිසි) මරණ ප‍්‍රතිලාභය
 • කලත‍්‍ර ආවරණ ප‍්‍රතිලාභය
 • රෝහල්ගතවීම් ප‍්‍රතිලාභය
 • පවුල් සෞඛ්‍ය සුරැකුම් ප‍්‍රතිලාභය + විදේශ  ප‍්‍රතිකාර 
 • Premier සෞඛ්‍ය ප‍්‍රතිලාභය
 • ජීවිත හානියකදී පවුල් ආදායම් ප‍්‍රතිලාභය
 • අනතුරක් හෝ අසනීපයක් නිසා සිදු වන ජීවිත හානියකදී හෝ පූර්ණ හා සදාකාලික අබලතාවයකදී පවුල් ආදායම් ප‍්‍රතිලාභය 
 • අසාධ්‍ය රෝග සුපිරි ආවරණය
 • අසාධ්‍ය රෝග කාලීන ආවරණය
 • හදිසි අනතුරක් හෝ අසනීපයක් නිසා පූර්ණ ස්ථිර ආබාධිත තත්වයකදී අමතර ආවරණයේ වාරික ගෙවීමෙන් නිදහස් වීම.

විමසන්න

Title*
නම*
දුරකතන අංකය*
විද්‍යුත් තැපෑල*

*සියලුම අවකාශයන් අවශ්‍ය වේ.